หลังจากท่านได้ชำระเงินและทำการแจ้งยืนยันการชำระเงินที่ payment@netway.co.th และ หรือ แฟกซ์เอกสารการโอนเงินมาที่ F.0-2912-2565 แล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี โดยทางไปรษณีย์ไปตามที่อยู่ของ Billing Contact ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 3-5 วัน

หมายเหตุ กรณีที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีจะถูกส่งออก หลังจาก เราได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย  จากท่านเรียบร้อยแล้ว