ต้องตรวจสอบก่อนว่าท่านมีการหัก ภาษี ณ.ที่จ่ายหรือไม่

 

  • กรณีมีหัก ณ ที่จ่าย ลูกค้าต้องทำการจัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ.ที่จ่ายมาให้เราก่อน หากจัดส่งแล้ว ลูกค้าจะได้รับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี หลังจากที่ลูกค้าได้จัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ.ที่จ่าย มาประมาณ 3-5 วัน
  • กรณีไม่มีหัก ณ ที่จ่าย ทางบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้ทันที 
  • กรณี ไม่ได้รับเอกสาร เนื่องจากเอกสารสูญหาย อันเกิดจากการเปลี่ยนที่อยู่ หรือด้วยเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ รบกวนลูกค้าแจ้งมายังเจ้าหน้าที่ของเรา เพื่อทำการเปลี่ยนที่อยู่จัดส่งให้ถูกต้อง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะออกเอกสาร เป็นใบแทนส่งไปให้ลูกค้าอีกครั้งค่ะ

 

ช่องทางการติดต่อ

  • index.png  (66) 2912- 2558 (7 คู่สาย)
  • Fax_Received-512.png  (66) 2912-2565
  • index.png  support@netway.co.th
  • live-chat-icon-18.png Live Chat