Zendesk IT Help Desk คือซอฟต์แวร์ที่ช่วยเหลือผู้ใช้ในการแก้ปัญหาผ่านช่องทางการติดต่อหนึ่งหรือหลายช่องทางช่วยให้ผู้ใช้สามารถ วิเคราะห์ กำหนด แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ทำให้เกิดความประทับใจกับผู้ติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

IT Help Desk จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขปัญหา ติดตามปัญหา และรับความช่วยเหลือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ