กรณีลืม Password สำหรับ Login Admin หรือต้องการ Reset Password Admin สำหรับ ownCloud สามารถ Reset ได้โดยการใช้คำสั่งผ่าน Command-Line บน Linux CentOS สามารถดำเนินการได้ดังนี้

1. SSH Login เข้าไปที่ ownCloud Server

2. รันคำสั่ง

#sudo -u apache php /var/www/html/owncloud/occ user:resetpassword admin

Enter a new password:  ตั้ง Password ใหม่

Confirm the new password:  ยืนยัน Password อีกครั้ง

Successfully reset password for admin

Note: /var/www/html/owncloud/ คือ Path สำหรับติดตั้ง ownCloud

นอกจากนี้ยังสามารถ Reset Password สำหรับ User อื่น ได้โดยเปลี่่ยนจาก admin เป็น User ที่ต้องการ

กรณีใช้ OS อื่น ให้ใช้ HTTP User ดังนี้

  • Centos, Red Hat, Fedora: apache:apache
  • Debian, Ubuntu, Linux Mint: www-data:www-data
  • openSUSE: wwwrun:www