การติดตั้ง Nextcloud 18 บน CentOS7 ด้วย PHP 7, Apache และ MariaDB

1. Disable SELinux

sudo setenforce 0
sudo sed -i 's/^SELINUX=.*/SELINUX=permissive/g' /etc/selinux/config

2. Install PHP and httpd

การติดตั้ง Nextcloud จำเป็นต้องติดตั้ง PHP และ Apache ในที่นี้เราจะใช้ PHP 7.3

yum -y install epel-release yum-utils
yum -y install
 http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm

Disable default PHP 5.x แล้ว Enable PHP 7.3

yum-config-manager --disable remi-php54
yum-config-manager --enable remi-php73

แล้ว Install Apache และ PHP Packages

yum -y install vim httpd php php-cli php-mysqlnd php-zip php-devel php-gd php-mcrypt php-mbstring php-curl php-xml php-pear php-bcmath php-json php-pdo php-pecl-apcu php-pecl-apcu-devel

ตรวจสอบ PHP Version

php -v

3. Install and Configure MariaDB

เพิ่ม MariaDB YUM Repository

cat <<EOF | sudo tee /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo
[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.4/centos7-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1
EOF

*** แทนที่ 10.4 ด้วย MariaDB Version ที่ต้องการติดตั้ง

Clean yum cache index

yum makecache fast

Install MariaDB 10.4

yum -y install MariaDB-server MariaDB-client

ตรวจสอบรายละเอียดและ MariaDB Package ที่ติดตั้ง

rpm -qi MariaDB-server

Start และ enable MariaDB service

systemctl enable --now mariadb

Secure MariaDB โดยการรัน

$ mysql_secure_installation

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
you haven't set the root password yet, the password will be blank,
so you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password ensures that nobody can log into the MariaDB
root user without the proper authorisation.

Set root password? [Y/n] y
New password:
Re-enter new password:
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
... Success!


By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] y
... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
... Success!

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
- Dropping test database...
... Success!
- Removing privileges on test database...
... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
... Success!

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!

Login และตรวจสอบ

# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 16
Server version: 10.4.6-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

สร้าง User, Database สำหรับ Nextcloud

$ mysql -u root -p
#CREATE USER 'nextclouduser'@'localhost' IDENTIFIED BY "[Password]";
#CREATE DATABASE nextclouddb;
#GRANT ALL PRIVILEGES ON nextclouddb.* TO 'nextclouduser'@'localhost';
#FLUSH PRIVILEGES;
#QUIT

4. Download and Install Nextcloud on CentOS 7

yum -y install wget unzip
wget https://download.nextcloud.com/server/releases/latest-18.zip
unzip latest-18.zip
rm -f latest-18.zip
mv nextcloud/ /var/www/html/

สร้าง Directory สำหรับเก็บไฟล์ (สามารถ Mount มาจาก NFS หรือ SAN หรืออื่นๆได้)

mkdir /var/www/html/nextcloud/data
chown apache:apache -R /var/www/html/nextcloud/data
chown apache:apache -R /var/www/html/nextcloud

5. Configure Apache VirtualHost

5.1 ไม่ติดตั้ง SSL

Create apache configuration:

nano -w /etc/httpd/conf.d/nextcloud.conf

วาง Config ตามด้านล่างในไฟล์ /etc/httpd/conf.d/nextcloud.conf

<VirtualHost *:80> 
ServerName servername.example.com 
ServerAdmin admin@example.com 
DocumentRoot /var/www/html/nextcloud   
<directory /var/www/html/nextcloud>     
Require all granted     
AllowOverride All     
Options FollowSymLinks MultiViews 
SetEnv HOME /var/www/html/nextcloud 
SetEnv HTTP_HOME /var/www/html/nextcloud 
</directory> 
</VirtualHost>

*** แก้ไข ServerName และ ServerAdmin  เป็นชื่อของเราเอง

Start httpd service:

systemctl enable --now httpd

 

5.2 ติดตั้ง Let's Encrypt SSL

เพื่อติดตั้ง Let's Encrypt SSL Certificate ต้องติดตั้ง certbot

wget https://dl.eff.org/certbot-auto
chmod a+x certbot-auto
sudo mv certbot-auto /usr/local/bin

Request SSL:

#export DOMAIN="servername.example.com"
#export EMAIL="admin@example.com"
#certbot-auto certonly --standalone -d $DOMAIN --preferred-challenges http --agree-tos -n -m $EMAIL --keep-until-expiring

*** แก้ไข DOMAIN และ EMAIL ของเราเอง

แก้ไข Virtualhost Configuration

sudo nano -w /etc/httpd/conf.d/nextcloud.conf

วาง Config ด้านล่างที่ /etc/httpd/conf.d/nextcloud.conf

<VirtualHost *:80> 
   ServerName servername.example.com 
   ServerAdmin admin@example.com 
   RewriteEngine On 
   RewriteCond %{HTTPS} off 
   RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}$1 [R=301,L] 
</VirtualHost> 

<IfModule mod_ssl.c> 
   <VirtualHost *:443> 
     ServerName servername.example.com 
     ServerAdmin admin@example.com 
     DocumentRoot /var/www/html/nextcloud 
     <directory /var/www/html/nextcloud> 
        Require all granted 
        AllowOverride All 
        Options FollowSymLinks MultiViews 
        SetEnv HOME /var/www/html/nextcloud 
        SetEnv HTTP_HOME /var/www/html/nextcloud 
    </directory> 
     SSLEngine on 
     SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/servername.example.com/fullchain.pem 
     SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/servername.example.com/privkey.pem 
   </VirtualHost> 
</IfModule> 

*** แก้ไข ServerName และ ServerAdmin  เป็นชื่อของเราเอง

 6. ตั้งค่า Nextcloud Configuration

เรียก URL ที่ติดตั้ง Nextcloud

https://servername.example.com

กำหนดค่าตามรูป

Nextcloud__1_.png

 รอจนดำเนินการเสร็จสิ้น

Files_-_Nextcloud__1_.png