Domain HostingDomain HostingDomain Hosting


เปลี่ยนชื่อผู้ดูแล โดเมน และ โฮสติ้ง

  Jutiphorn (หมิว)
  อัพเดทเมื่อ 2018-05-03 07:13:19


การเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลโดเมนและโฮสติ้งจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

1.เปลี่ยนแปลงชื่อผู้ดูแลฝั่ง Client Area หมายถึง เปลี่ยนแปลง Billing (ระบบจัดการข้อมูลลูกค้า) เช่นผู้ดูแลคนเดิมไม่สามารถติดต่อได้ หรือลาออกจากองค์กรแล้ว จึงทำให้พลาดรับข่าวสารต่างๆจาก Netway เช่น การแจ้งเตือนการต่ออายุบริการต่างๆ สิทธิโปรโมชั่นที่จะได้รับ หรืออื่นๆ เป็นต้น

2.การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ดูแลฝั่ง Who is หมายถึง การเปลี่ยนแปลงชื่อบุคคล หรือชื่อองค์กร ที่บ่งบอกถึงความเป็นเจ้าของ ของโดเมน นั้นๆ (สิทธิความเป็นเจ้าของโดเมน) เช่น โดเมน Netway.co.th ชื่อองค์กรที่เป็นเจ้าของคือ Netway Communication Co.,Ltd. เป็นต้น

ขั้นตอนที่ลูกค้าต้องทำ (Actions for you):

 1. กรอกรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงลงในแบบฟอร์ม ...Download แบบฟอร์ม

  • กรณีเป็นบุคคลธรรมดา กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม และแฟกซ์มาที่ 02-912-2565 หรือส่ง Email มาที่ support@netway.co.th พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของ โดเมนนั้น ๆ 
  • กรณีเป็นนิติบุคคล ให้นำรายละเอียดของแบบฟอร์ม ใส่กระดาษหัวจดหมายของบริษัท พร้อมทั้งให้กรรมการท่านใดท่านหนึ่งที่มีชื่อในหนังสือรับรองบริษัทเซ็นต์ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท แฟกซ์มาที่ 02-912-2565 หรือส่ง Email มาที่ support@netway.co.th พร้อมทั้งหนังสือรับรองของบริษัท

 

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

เปลี่ยนชื่อผู้ดูแล โดเมน และ โฮสติ้ง

  Jutiphorn (หมิว)
  อัพเดทเมื่อ 2018-05-03 07:13:19


การเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลโดเมนและโฮสติ้งจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

1.เปลี่ยนแปลงชื่อผู้ดูแลฝั่ง Client Area หมายถึง เปลี่ยนแปลง Billing (ระบบจัดการข้อมูลลูกค้า) เช่นผู้ดูแลคนเดิมไม่สามารถติดต่อได้ หรือลาออกจากองค์กรแล้ว จึงทำให้พลาดรับข่าวสารต่างๆจาก Netway เช่น การแจ้งเตือนการต่ออายุบริการต่างๆ สิทธิโปรโมชั่นที่จะได้รับ หรืออื่นๆ เป็นต้น

2.การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ดูแลฝั่ง Who is หมายถึง การเปลี่ยนแปลงชื่อบุคคล หรือชื่อองค์กร ที่บ่งบอกถึงความเป็นเจ้าของ ของโดเมน นั้นๆ (สิทธิความเป็นเจ้าของโดเมน) เช่น โดเมน Netway.co.th ชื่อองค์กรที่เป็นเจ้าของคือ Netway Communication Co.,Ltd. เป็นต้น

ขั้นตอนที่ลูกค้าต้องทำ (Actions for you):

 1. กรอกรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงลงในแบบฟอร์ม ...Download แบบฟอร์ม

  • กรณีเป็นบุคคลธรรมดา กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม และแฟกซ์มาที่ 02-912-2565 หรือส่ง Email มาที่ support@netway.co.th พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของ โดเมนนั้น ๆ 
  • กรณีเป็นนิติบุคคล ให้นำรายละเอียดของแบบฟอร์ม ใส่กระดาษหัวจดหมายของบริษัท พร้อมทั้งให้กรรมการท่านใดท่านหนึ่งที่มีชื่อในหนังสือรับรองบริษัทเซ็นต์ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท แฟกซ์มาที่ 02-912-2565 หรือส่ง Email มาที่ support@netway.co.th พร้อมทั้งหนังสือรับรองของบริษัท

 

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ


Technical Knowledge

Website/Install Application & FTP
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเว็บไซต์ วิธี Install Applications และ FTP
Linux Technical Knowledge
ความรู้ทั่วไป และวิธีแก้ไขปัญหา OS Linux Server
Windows Technical Knowledge
ความรู้ทั่วไป และวิธีแก้ไขปัญหา OS Windows Server
Database
ความรู้ทั่วไป และวิธีแก้ไขปัญหา Database

Technical Knowledge

Website/Install Application & FTP
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเว็บไซต์ วิธี Install Applications และ FTP
Linux Technical Knowledge
ความรู้ทั่วไป และวิธีแก้ไขปัญหา OS Linux Server
Windows Technical Knowledge
ความรู้ทั่วไป และวิธีแก้ไขปัญหา OS Windows Server
Database
ความรู้ทั่วไป และวิธีแก้ไขปัญหา Database