การย้ายโดเมนออกจาก Netway สามารถดำเนินการได้ทันที

สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมก่อนย้ายโดเมน .th ออกจาก Netway ดำเนินการดังนี้

กรณีเป็น  .com, .net, org, info, .biz

 • ลูกค้าแจ้งความประสงค์ย้ายโดเมนออกจาก Netway
 • ปลดล็อคโดเมนและส่ง Authorization code
 • โดเมนทุกตัวเค้ามีการ Verify domain เพื่อให้เจ้าของโดเมนตรวจสอบรายละเอียดการเป็นเจ้าของโดเมน ถ้าไม่ใช่ให้ทำการเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะคลิ๊ก Confirm verify  แต่เมื่อ Click confirm verify แล้ว แสดงว่าข้อมูลถูกต้องแล้ว จึงไม่ควรที่จะมีการเปลี่ยนแปลง 

กรณีเป็น .th

 • ทางเราไม่ต้องทำอะไรแจ้งลูกค้าว่าให้ที่ใหม่ทำการย้ายออกได้เลย

 

2. สิทธิในการร้องขอ


 • ให้ส่งเมล์จาก E-mail contact ที่มีอยู่กับเราเท่านั้น
 • หาก E-mail contact ไม่สามารถใช้งานได้ ให้ลูกค้าทำเอกสารเปลี่ยนแปลงและแจ้งปลดล็อค โดยแบ่งเป็น
  • ในนามนิติบุคคล ให้ใช้เอกสารกระดาษหัวจดหมายของบริษัท กรอกรายละเอียด ให้ผู้มีอำนาจลงนามเซ้นต์พร้อมประทับตราบริษัท
  • ในนามบุคคลธรรมดา ให้ใช้สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของที่ระบุใน Contact เซ็นต์ชื่อในสำเนา พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดเมล์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

การย้ายโดเมนออกจาก Netway สามารถดำเนินการได้ทันที

สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมก่อนย้ายโดเมน .th ออกจาก Netway ดำเนินการดังนี้
1. สามารถแจ้งผู้ให้บริการรายใหม่ทำการย้ายออกได้เลยค่ะ

อื่นๆ (Others):

 • ไม่มีนโยบายการคืนเงินและคืนสินค้าหากโดเมนยังไม่หมดอายุ

บริการฟรี

 • ระบบจัดการ DNS Management ด้วยตนเอง
 • Park Domain
 • Domain Forwarder