กรณีที่ลูกค้าใช้บริการ VPS Hosting หรือมี Server เป็นของตนเองสามารถสร้าง Name Server (NS) ให้เป็นของโดเมนหลักของตนเองได้  โดยสามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ลูกค้าต้องทำ (Actions for you):

1.ลูกค้านำส่งข้อมูล 2 ส่วนนี้ส่งให้ทีม Support Netway ที่อีเมล์ support@netway.co.th
   1.1 ชื่อ Name Server : ns1.netway.co.th (ตัวอย่าง)
   1.2 เลข IP Address : 203.78.99.100 (ตัวอย่าง)

2.เมื่องทาง Support Netway ได้รับแจ้งเรื่องแล้วจะทำการ Register Name Server และรอ 2-24 ชม. ในการ update Name Server

อื่นๆ (Others):

ข้อแนะนำเพิ่มเติม การตั้งชื่อ Name Server ควรจะสอดคล้องกับชื่อ Host Name ของลูกค้า หรือเครื่อง Server ของลูกค้า