สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนขอเปิดบริการ (Pre-requisite):
1.จำนวน user ใหม่ที่ต้องการใช้งานลดลง

ขั้นตอนที่ลูกค้าต้องทำ (Actions for you):
1.แจ้งจำนวน user ที่ต้องการลด และส่งมาที่ support@netway.co.th
2.ยืนยันคำสั่งซื้อก่อน ณ วันที่ครบรอบอายุ 15 วันและการชำระเงินในรอบต่ออายุใหม่

อื่นๆ (Others):
1.หากยืนยันคำสั่งซื้อแล้ว ไม่สามารถลดจำนวนให้น้อยลงกว่าที่แจ้งมาได้
2.ไม่สามารถคืนเงินได้
3.แต่สามารถเพิ่ม User หลังคำสั่งซื้อได้