ระยะเวลาในการส่งมอบบริการ (SLA): 1 ชั่วโมงหลังจากได้รับการยืนยันการชำระเงิน

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนขอเปิดบริการ (Pre-requisite):

1.ทำการยืนยันการชำระเงินกับทาง Netway ทางอีเมล์ support@netway.co.th 

ขั้นตอนที่ลูกค้าต้องทำ (Actions for you):
1.ระบุวันที่ต้องการให้ Unsuspend

อื่นๆ (Others):
1.หากบริการ G Suite ของลูกค้าหมดอายุแล้วเกิน 3 วันทำการ ทาง Netway จะทำการยกเลิกบริการและทำการลบออกจาก Account Netway ลูกค้าต้องทำการติดต่อกับทาง Google ต่างประเทศด้วยตนเองกรณีที่ต้องการ Unsuspend