สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนขอเปิดบริการ (Pre-requisite):
1.ลูกค้าสามารถ อัพเกรดจาก Basic [30GB] ไป Business [Unlimited] ได้

ขั้นตอนที่ลูกค้าต้องทำ (Actions for you):
1.ยืนยันการ อัพเกรด plan G suite ส่งมาที่ support@netway.co.th
2.เป็นการ อัพเกรด ทั้งโดเมนไม่สามารถแบ่ง user อัพเกรดบาง user ได้

อื่นๆ (Others):

สามารถ อัพเ
G Suite Business (Unlimited)
G Suite Basic (30GB)