ขั้นตอนที่ลูกค้าต้องทำ (Actions for you):

1. ส่ง Email คำร้องมายัง support@netway.co.th พร้อมระบุ ชื่อ user ที่ต้องจะเปลี่ยนแปลง (Rename) จากชื่อ user ท่านใดเป็น ชื่อใคร
2.กรณีที่ต้องการรับเมล์จากบุคคลอื่นที่ส่งมายังชื่อเก่าอยู่ด้วยในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ก็สามารถแจ้งความต้องการเพิ่มเติมได้พร้อมกัน
3.กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง ผ่าน account Admin สามารถเข้าสู่หน้า Admin console

4.เลือก user ที่ต้องการแก้ไขชื่อ หรือ rename
5.ทำการ save

อื่นๆ (Others):

1.การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้งานนั้น (Rename) ข้อมูลเดิมของคนเก่าจะยังคงใช้งานได้ต่อเนื่องตามปกติ
2.การแสดงชื่อผู้ติดต่อ สำหรับบุคคลอื่นจะแสดงชื่อเดิมอยู่ จะต้องแจ้งยังผู้ติดต่อคนอื่นให้ทำการแก้ไขชื่อ (Display name) ฝั่งของตนเองด้วย