1. รายละเอียดบริการ

เป็นบริการเพื่อร้องขอข้อมูล Root Password หรือให้แก้ไขข้อมูล Root Password สำหรับบริการ Linux Dedicated Server

2. สิทธิในการร้องขอ

  • Email เจ้าของ Client Account ที่สมัครไว้กับ netway.co.th

3. ขั้นตอนการสั่งซื้อหรือร้องขอ

  1. ส่งอีเมล์มาที่ support@netway.co.th
  2. ระบุเวลาที่สะดวกในการดำเนินการ (กรณีลืม Password เดิม ไม่สามารถ Access เข้าเครื่อง Server ได้)

4. เงื่อนไขในการส่งมอบและระยะเวลาในการดำเนินการ

  1. กรณีขอข้อมูล Root Password เจ้าหน้าที่จะใช้เวลาในการดำเนินการและส่งมอบภายใน 10 นาที
  2. กรณีลืม Root Password และขอให้ Reset Root Password เจ้าหน้าที่จะใช้เวลาในการดำเนินการและส่งมอบภายใน 30 นาที ยกเว้นบริการ Self Manage จะส่งมอบภายใน 24 ชั่วโมงหลังได้รับแจ้ง

   Note: กรณีลืม Password เดิม ต้องการ Reset Password ใหม่ ลูกค้าต้องระบุเวลาที่สะดวกในการดำเนินการ      เนื่องจากบางกรณีจำเป็น Reboot Server

6. ข้อห้ามและเงื่อนไขในการร้องขอบริการ

  1. การขอข้อมูลและแก้ไข Root Password ต้องร้องขอบริการผ่าน Email เจ้าของ Client Account ที่สมัครกับ netway.co.th หรือได้รับมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจหรือเจ้าของ Client Account เท่านั้น
  2. การขอข้อมูลและ Reset Root Password ไม่สามารถโทรเข้ามาเพื่อร้องขอบริการได้ ต้องส่งอีเมล์เป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของ Client Account เท่านั้น
  3. บริการ Self Manage มีค่าบริการ Reset Password ครั้งละ 500 บาท
  4. กรณีไม่สามารถ Access เข้าเครื่อง Server ได้ จำเป็นต้อง Reboot Server เพื่อดำเนินการ Reset Password ใหม่