1. รายละเอียดการ Suspend

    - เพื่อให้ทราบเหตุผล ขั้นตอนการปฏิบัติและการป้องกันการถูก Suspend สำหรับบริการ Linux Hosting

2. เงื่อนไขการ Suspend
    - ไม่ได้ชำระค่าบริการ หรือแจ้งต่ออายุบริการ ตามระยะสัญญาที่กำหนด
    - ทำผิดเงื่อนไขการให้บริการ

3. ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อถูก Suspend

    - โทรเข้ามาที่ศูนย์บริการลูกค้า 0-2912-2558
    - แจ้งปัญหาและรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
    - กรณีค้างชำระค่าบริการให้ผู้ใช้บริการชำระค่าบริการตามที่กำหนด
    - กรณีผิดเงื่อนไขการให้บริการเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและแจ้งให้ดำเนินการแก้ไข ในเวลาที่กำหนด
    - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าผู้ใช้บริการชำระค่าบริการหรือแก้ไขส่วนทีผิดเงื่อนไขแล้ว จึงจะดำเนินการ Unsuspend
4. ข้อห้ามในการใช้บริการ
     - เงื่อนไขการให้บริการ

5. การรับประกัน / คืนเงิน

      - หากพบว่าผู้ใช้บริการทำผิดเงื่อนไขการให้บริการ ทางบริษัทจำเป็นต้องงดการให้บริการทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ใช้บริการไม่สามารถถือเป็นเหตุแห่งการขอคืนค่าบริการได้   

     - ผู้ใช้บริการ ตกลงชำระค่าบริการล่วงหน้า ตามแผนการให้บริการที่สั่งซื้อ เป็นเวลาล่วงหน้าก่อนหมดช่วงการใช้งานในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการให้บริการ หากไม่ได้รับการชำระค่าบริการจากผู้ใช้บริการภายใน 7 วันทำการหลังจากครบกำหนดชำระ และจะทำการลบข้อมูลของผู้ใช้ทั้งหมดภายใน 30 วันทำการ หลังครบกำหนดชำระ และผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการที่ได้ชำระล่วงหน้า ยกเว้นแต่จะได้รับแจ้งยกเลิกการใช้บริการภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันเริ่มใช้บริการครั้งแรก ซึ่งผู้ให้บริการจะคืนค่าบริการให้ครบ