1. รายละเอียดการ Unsuspend

อธิบายขั้นตอนการร้องขอ Unsuspend หรือยกเลิกการระงับการให้บริการ สำหรับบริการ Linux Hosting เพื่อให้ระบบสามารถทำงานต่อไปได้

2. เงื่อนไขการ Unsuspend

การ Unsuspend จะดำเนินการเมื่อผู้ใช้บริการปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการเท่านั้น โดยมีเงื่อนไขหลักๆ ดังนี้คือ
กรณีค้างชำระค่าบริการให้ดำเนินการชำระค่าบริการตามจำนวนที่เรียกเก็บในใบแจ้งหนี้และไม่มียอดค้างชำระคงเหลือในบริการนั้นๆ
กรณีผิดเงื่อนไขการให้บริการ ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการยกเลิกหรือแก้ไขส่วนของบริการที่ผิดเงื่อนไขและแจ้งต่อผู้ให้บริการตรวจสอบ และผู้ใช้บริการยืนยันว่าปัญหานั้นจะไม่เกิดขึ้นอีก
3. ขั้นตอนปฏิบัติเพื่อแจ้ง Unsuspend

โทรเข้ามาที่ศูนย์บริการลูกค้า 0-2912-2558
แจ้งปัญหาและรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
กรณีค้างชำระค่าบริการให้ผู้ใช้บริการชำระค่าบริการตามที่กำหนด
กรณีผิดเงื่อนไขการให้บริการเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและแจ้งให้ดำเนินการแก้ไข ในเวลาที่กำหนด
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าผู้ใช้บริการชำระค่าบริการหรือแก้ไขส่วนทีผ่ิดเงื่อนไขแล้ว จึงจะดำเนินการ Unsuspend

4. ข้อห้ามในการใช้บริการ
ข้อห้ามและเงื่อนไขการให้บริการ

5. การรับประกัน / คืนเงิน

หากพบว่าผู้ใช้บริการทำผิดเงื่อนไขการให้บริการ ทางบริษัทจำเป็นต้องงดการให้บริการทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ใช้บริการไม่สามารถถือเป็นเหตุแห่งการขอคืนค่าบริการได้
ผู้ใช้บริการ ตกลงชำระค่าบริการล่วงหน้า ตามแผนการให้บริการที่สั่งซื้อ เป็นเวลาล่วงหน้าก่อนหมดช่วงการใช้งานในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการให้บริการ หากไม่ได้รับการชำระค่าบริการจากผู้ใช้บริการภายใน 7 วันทำการหลังจากครบกำหนดชำระ และจะทำการลบข้อมูลของผู้ใช้ทั้งหมดภายใน 30 วันทำการ หลังครบกำหนดชำระ และผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการที่ได้ชำระล่วงหน้า ยกเว้นแต่จะได้รับแจ้งยกเลิกการใช้บริการภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันเริ่มใช้บริการครั้งแรก ซึ่งผู้ให้บริการจะคืนค่าบริการให้ครบ ยกเว้นค่าติดตั้ง