Linix-Hosting.png

1. รายละเอียดการบริการ

Linux Hosting เป็นบริการที่สามารถใช้งานได้ทั้งเว็บไซต์และอีเมล หรือจะใช้งานเฉพาะอีเมลหรือเว็บไซต์อย่างเดียวก็ได้ โดยในส่วนของ อีเมล สามารถสร้างได้ไม่จำกัดจำนวนอีเมล แต่การใช้งานพื้นที่ขึ้นอยู่กับ Package ที่ลูกค้าเลือกซื้อ หรือในส่วนของเว็บไซต์ สามารถรองรับ การใช้งานของ Application ที่พัฒนาด้วย PHP และ Mysql ไม่ว่าจะเป็น Wordpress, Joomla เป็นต้น

2. การเตรียมข้อมูลก่อนขอเปิดบริการ

        1. ตรวจสอบ Package และราคาที่หน้าเว็บไซต์ https://netway.co.th/linux-hosting
        2. พิจารณาเลือก Package
        3. ชื่อ Domain Name (โดเมนต้องจดทะเบียนแล้ว) ที่ต้องการใช้งาน Hosting
        4. ชื่อ-นามกสุล อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ บุคคลที่จะเป็นผู้ดูแล linux hosting

3. ขั้นตอนการสั่งซื้อหรือร้องขอ

  1. สามารถสั่งซื้อได้ที่ https://netway.co.th/linux-hosting
  2. โทรติดต่อฝ่ายขาย 0-2912-2558
  3. ส่งอีเมลสอบถาม email : nwteam@netway.co.th

4. เงื่อนไขในการส่งมอบและระยะเวลาในการดำเนินการ

หลังชำระค่าบริการ (วิธีชำระค่าบริการ) ลูกค้าจะได้รับรายละเอียด Login Hosting Account ภายใน 30 นาที ทั้งนี้ระยะเวลา ไม่รวมการ Configuratiion และร้องขอบริการอื่นเพิ่มเติมจาก Add-on Service เช่น การย้ายข้อมูลเว็บไซต์

5. บริการอื่น ๆ ที่เกียวข้อง

     - Add-on Domain ฟรีทุก Package *ยกเว้น Economy Plan สามารถ Add-on ได้ 5 Domain

     - Parked Domain ฟรีทุก Package *เมื่อต้องการให้โดเมนที่ทำการ Park นั้น เรียกเว็บไซด์อันเดียวกับ โดเมนที่คุณ Host กับเราไว้**

     - Domain in Control (cPanel Account) ฟรี ตั้งแต่ Package Corporate Plan ขึ้นไป*

     - Transfer Hosting Account ในกรณีย้ายจากที่อื่นมาใช้กับทางเรา หากสนใจสามารถติดต่อฝ่ายขายได้ทันที

6. ข้อห้ามในการใช้บริการ

ให้อ้างอิงตามเงื่อนไขการให้บริการ เงื่อนไขการให้บริการ และการสงวนความรับผิด (Conditional & Disclaimer)

7. การรับประกัน / คืนเงิน

รับประกันความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยยินดีคืนค่าบริการภายใน 30 วัน นับจากวันที่เปิดใช้บริการโฮสติ้ง(เฉพาะบริการเว็บโฮสติ้งเท่านั้น) ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

อ้างอิงตามเงื่อนไขการให้บริการ เงื่อนไขการให้บริการ และการสงวนความรับผิด (Conditional & Disclaimer)