ปัญหา 1:  

     Auto DHCP แจก IP ซ้ำกับ Addtional IP ที่ถูกใช้ไปแล้ว เช่น IP ที่ถูก Add เพิ่มบน cPanel (Main IP ไม่พบปัญหา) 

แก้ไข:

  1. ใช้วิธีการล็อค MAC Address หรือ Reservation IP บน DHCP Server โดยเมื่อจำเป็นต้อง Add IP เพิ่มเติมให้กับ VM ให้ใช้วิธีการ Edit Setting VM และ Add New device:  Network  วิธีการนี้จะทำให้ได้ค่า Mac Address และให้ดำเนินการ Reservation IP บน DHCP Server
  2. กำหนด Scope ขึ้นมาใหม่ โดยให้แบ่ง Scope ให้ชัดเจน เช่น Range ไหนให้กำหนดเป็น DHCP, Range ไหนให้เป็น Additional IP

 

ปัญหา 2:  

     IP ไม่ถูกลบออกจาก DHCP Server โดยอัติโนมัติ เมื่อเราลบ VM นั้นออกไปแล้ว

 แก้ไข:

     1. กำหนดค่า Lease duration for DHCP clients ให้ต่ำ เพื่อให้ IP Address เรียกคืนค่า IP ที่ไม่ได้มีการใช้งานแล้ว

     2. กรณีต้องการใช้ IP Address โดยทันที ให้ดำเนินการลบ IP Manual บน DHCP Server ที่ Address Leases