ปัญหา:

       VM ใหม่ที่สร้างขึ้นจาก Template ไม่สามารถรับ Auto DHCP จาก DHCP Server ได้

 

การแก้ปัญหา:

       เป็นปัญหาที่ Template โดยก่อนการ Convert เป็น Template ให้ดำเนินการลบบรรทัด Mac Address ที่ Interface ออกไปเช่น /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

HWADDR=<xx:xx:xx:xx:xx:xx>

เสร็จแล้วจึงทำการ Convert VM เพื่อทำเป็น Template ตามปกติ

 

*** พบปัญหาเฉพาะ Linux Server และ Template ที่ถูก Convert มาจาก VM

 

อ้างอิง:  https://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=2037891