ปัญหา:

       Host หรือ Hypervisor แจ้ง Warning ว่า "System logs are stored on non-persistent storage" หมายความว่า System Logs ระบุ Path ไม่ถูกต้อง หากเราไม่ระบุ Path ระบบจะกำหนดให้เป็น Default เช่น /tmp หากมีการ Reboot ข้อมูล Logs ที่เก็บไว้ใน /tmp ทั้งหมดจะหายไป

แก้ไข:

1. Login ไปที่ vSphere Web Client 

2. คลิ๊กแท็ป Manage และไปที่ Settings

3. คลิ๊กที่ Advanced System Settings

4. ค้นหา Syslog.global.logDir และระบุ Path ให้ถูกต้อง เช่น [ISO] SystemLog01

Note:  จำเป็นต้อง Reboot เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผล

 

อ้างอิง:  https://kb.vmware.com/s/article/2032823