เมื่อเข้ามาที่เว็บไซต์ netway.cloud ลูกค้าจะสามารถเลือกการสั่งซื้อ VPS และ Dedicated Server ได้ทั้ง VPS, VMware, Microsoft Azur และ Dedicated Server โดยมีวิธีการดังนี้

 

VMware (ราคาเริ่มต้น 1800 บาทต่อเดือน)

1. เลือก Service ที่ลูกค้าต้องการคือ VMware

Screenshot_from_2017-08-31_11_35_30.png

  

 Windows Server

 

*** VMware จะมี Service ให้เลือกทั้ง Windows และ Linux

 

3. เมื่อลูกค้าต้องการเลือก Package Windows Recommend Plan ให้คลิ๊กเลือกที่  Screenshot_from_2017-11-08_13_40_13.png

4. ระบบจะเข้าไปที่หน้าสั่งซื้อ 

 

ให้เลือกการสั่งซื้อดังนี้

4.1 Select Cloud: เลือก VMware

Choose billing cycle:  ลูกค้าสามารถเลือกเป็นรายเดือน, ราย 3 เดือน, ราย 6 เดือน หรือรายปี โดยตั้งแต่ 6 เดือนเป็นต้นไปลูกค้าจะได้ส่วนลดขึ้นอยู่กับรอบการชำระ

Screenshot_from_2017-09-28_15_38_59.png

 

     Hostname:  ระบุ Hostname ที่ต้องการ(ต้องระบุเป็น FQDN เช่น vps.yourdomain.com)

4.2. Select OS Template

     OS Template:  Default (Windows Server 2012)

     Control Panel:  Default (Plesk12)

     Database:  MSSQL 2012

4.3. Server Resource

     RAM [GB]:  Default (2 GB)

     CPU vCores:  Default (2 vCore)

 

 

4.4. Add-ons

     ลูกค้าสามารถเลือก Add-ons Manage Service เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก Netway ได้ โดยเลือก Standard Managed หรือ Premium Managed (โดย Default จะไม่ได้เลือกไว้)

Screenshot_from_2017-09-28_15_56_34.png

 

5. คลิ๊ก Continue เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

     ที่หน้านี้จะแสดง Summary ราคาและ Add-ons ทั้งหมดที่ลูกค้าเลือกจากข้อที่ 4 รวมถึงช่องทางการชำระเงินและข้อมูลติดต่อของลูกค้า

 

 

ลูกค้าสามารถกำหนดค่าได้ดังนี้

Choose payment method:  เลือกช่องทางการชำระเงินที่ลูกค้าสะดวก

Client Information:  กรอกข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็น หากมี Account อยู่แล้วหรือเลือก Login ด้วย Social Login เลือก Already registered

เลือก  Screenshot_from_2017-11-08_13_58_51.png และคลิ๊ก Checkout

 

6. ระบบจะแจ้งเลขที่ Invoice และสรุปราคาทั้งหมด รวมถึงรายละเอียดการชำระเงินให้ลูกค้าทราบ เพื่อให้ลูกค้าดำเนินการชำระเงินในขั้นตอนต่อไป

ตัวอย่าง Invoice