Owncloud เป็นระบบไฟล์แชร์ลิงค์ ที่ทำการงานเสมือน Google Drive , Dropbox เป็นต้น  แต่จริงๆแล้วจะมีข้อดีของ Owncloud คือการจัดการทรัพยากรของ User ต่างๆ ได้เองจะเรียกได้ว่า Admin คอยดูแล User  ตัวที่ใช้งานจะเป็นในส่วนของ Opensource ซึ่งทาง Owncloud เข้าก็มีตัว Enterprise ให้ซื้อไว้ใช้งาน Option จะมากกว่า ตัว Opensource ซึ่งครั้งนี้จะมาทำความรู้จักกับตัว Opensource ซึ่งเป็นตัวที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ความสามารถใช้งานนั้นโอเคเลยทีเดียว มาถึงวิธีการติดตั้ง

How to install (CentOS 7)

1.yum install epel-release

2.rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/webtatic-release.rpm

3.yum install httpd php70w php70w-dom php70w-mbstring php70w-gd php70w-pdo php70w-json php70w-xml php70w-zip php70w-curl php70w-mcrypt php70w-pear setroubleshoot-server

4.rpm --import https://download.owncloud.org/download/repositories/10.0/CentOS_7/repodata/repomd.xml.key

5.curl https://download.owncloud.org/download/repositories/10.0/CentOS_7/ce:10.0.repo | tee /etc/yum.repos.d/owncloud_CE:10.0.repo

6.yum install owncloud

7.yum install mariadb-server php70w-mysql

8.mysql_secure_installation

9.systemctl start mariadb

10.systemctl enable mariadb

11.mysql -u root -p

                   - CREATE DATABASE owncloud;

                   - CREATE USER 'netway_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'YOUR_PASSWORD_HERE';

                   - GRANT ALL PRIVILEGES ON owncloud.* TO 'netway_user'@'localhost';

                   - FLUSH PRIVILEGES;

                   - exit

12. Install Firewall CSF

วิธีการติดตั้ง : Link youtube  https://www.youtube.com/watch?v=IDoWMssmVf8 

Credit by Quick Notepad Tutorial

วีธีการใช้งาน  :

1.การ Login โดยใช้ URL: http://YOUR_IP_ADDRESS/owncloud/ 

owncloudx.jpg

2.เมื่อทำการ Login เข้ามาแล้วนั่้นจะพบหน้าจอตามรูป เป็นอันเท่านี้ก็สามารถใช้งาน Upload file ต่างๆ ได้แล้วครับ

owncloud_upload.jpg