อธิบายขั้นตอนการ Migrate VM ระหว่างเครื่อง Hypervisor ผ่าน Master Server สำหรับ Virtualizor เพื่อกระจาย Resource ให้เหมาะสม หรือ Maintenance ระบบ

1. Allow IP ของละ VM ที่เครื่องต้นทางและเครื่องปลายทาง

2. กรณี SSH Port ไม่ใช่ 22 ให้แก้ไขเป็น Port 22 ที่ไฟล์ /etc/ssh/sshd_config

3. Login เข้า Master Server

4. ที่ Menu Virtual Servers ไปที่ Migrate VPS

 Migrate_Virtual_Server.png

5. กำหนดค่าที่จำเป็นดังนี้

From Server:  เลือก Server ต้นทาง

Select VPS:  เลือก VM ที่ต้องการ Migrate

To Server:  เลือก Server ปลายทางที่ต้องการ Migrate

Select Storage:  เลือก Storage ปกติจะตั้งเป็น Defualt

Preserve the same IP Address(s):  เลือกหากต้องการใช้ IP เดิม หากต้องการใช้ IP ใหม่ให้กำหนดค่า Number of IPv4 เป็น 1 IP จะถูก DHCP ให้ VM อัตโนมัติ

Delete the Source VPS:  เลือกหากต้องการให้ลบ VM ต้นทางด้วยหาก Migrate เสร็จ

Ignore Domain Forwarding Conflict(s):  Defualt

Speed Limit for transfering VPS(s) data (in Mbps): Defualt

Disable Compression:  หากไม่เลือก VM จะถูกบีบอัดไฟล์เป็น gzip ก่อนการ Transfer ไปที่เครื่องปลายทาง การตั้งค่านี้จะทำให้ใช้งาน Resource ของเครื่องมากขึ้น แต่จะลดเวลาในการ Transfer

6. คลิ๊ก Migrate VPS รอจนกระทั้งการดำเนินการสำเร็จ (เราสามารถออกจากหน้านี้ได้ และตรวจสอบสถานะได้ที่ Migration Task)

 

กรณี Migration Error

1. ให้ตรวจสอบที่ Firewall ของทั้งสองเครื่องว่าสามารถเชื่อต่อกันได้หรือไม่

2. ตรวจสอบ Timezone ว่าตรงกันทั้ง 2 เครื่องหรือไม่

3. Storage ของเครื่องปลายทางเต็มหรือไม่