การ Install KVM Virtualizor สำหรับ Linux KVM

 

อธิบายขัั้นตอนการติดตั้ง KVM Virtualizor (Slave Server) สำหรับ Linux KVM และการ Add Server และ Storage บน Virtualizor Master Server เพื่อรองรับการสร้าง VM

System Requirements

  • CentOS 5.x / 6.x / 7.x or Red Hat Enterprise Linux 5.x / 6.x or Scientific Linux 5.x / 6.x or Ubuntu 12.04 or Ubuntu 14.04 or Ubuntu 16.04(x86_64)
  • yum / apt-get
  • Storage to create the VPS (DomUs) disks

Note:  

  • KVM Module ไม่ Support OS 32 bit
  • KVM Module จำเป็นต้อง Enabled Virtualization Technology บน Bios

 

Installation

SSH เข้าไปที่เครื่องและรันคำสั่งต่อไปนี้

#wget -N http://files.virtualizor.com/install.sh
#chmod 0755 install.sh
#./install.sh email=your@email.com kernel=kvm 

#reboot

รอจนกระทั่งการดำเนินการเสร็จสิ้น จะได้ Key สำหรับ Server API Password เพื่อตั้งค่าในขั้นการถัดไป

 

ตัวอย่าง

-------------------------------------

Installation Completed

-------------------------------------

Congratulations, Virtualizor has been successfully installed

API KEY : ot4x13n0coz3syccmo1loq82sedlesevanhzei

API Password : d9prj0helylvsde856eklschgdwgwbnkgs0

 

Install CSF Firewall

cd /usr/src
rm -fv csf.tgz
wget https://download.configserver.com/csf.tgz
tar -xzf csf.tgz
cd csf
sh install.sh

 

Add Slave Server

1. Login Master Server

2. ไปที่ Servers และ Add Server กำหนดค่าที่จำเป็นดังนี้

Server Name:  ชื่อเครื่อง

IP Address:  IP Address ของเครื่อง Slave Master

Server API Password:  API Password จากขั้นตอนการ Install KVM Module

Internal IP:  ถ้าไม่มีให้ว่างไว้

Lock Server:  ถ้าเลือกจะสามารถ Create VM ที่เครื่องนี้ได้

Server Group:  เลือก Server Group

3. คลิ๊ก Add Server

Note:  ต้อง Allow IP Server ของเครื่องทั้ง Master Server และ Slave Server

 

Add Storage

1. Login Master Server

2. ไปที่ Storage และ Add Storage และกำหนดค่าที่จำเป็นดังนีี้

Name:  ชื่อ Storage

Server:  ชื่อ Server Name จากข้อที่แล้ว

Storage Path:  ระบุ LVM Path เช่น /dev/VG_NAME

Storage Type:  LVM

File Format:  Default

Overcommit:  Default

Alert Threshold:  90%

Primary Storage:  มีประโยชน์เมื่อเราสร้างและกำหนด User คือให้เลือกเฉพาะ Storage นี้เท่านั้น ในที่นี้ไม่ต้องเลือก

3. คลิ๊ก Add Storage

 

ปัญหาที่อาจพบเมื่อ Add Slave บน Master Server

  1. Add Server ไม่ได้ Error VT Disabled แก้ไขโดยการ  Enabled Virtualization Technology บน Bios
  2. Add Server ไม่ได้ Error “Could not make curl call to the slave server” ให้ตรวจสอบ Port 4081-4085 ว่าถูกเปิดแล้วหรือไม่
  3. Network Interface ไม่ใช่ eth0 เช่น em1 ให้แก้ไข Interface Name เป็น eth0
  4. มองไม่เห็น Storage ให้ตรวจสอบว่า Logical Volume ถูก Mount อยู่หรือไม่ ถ้า Mount อยู่ให้ umount และ Remove ออกโดยใช้คำสั่ง lvremove