อธิบายขึ้นตอนการติดตั้ง Owncloud บน CentOS 6

ติดตั้ง owncloud บน centos
1. ทำการติดตั้ง CentOS โดยใช้ template CentOS 6.2 LAMP x64
2. เมื่อทำการติดตั้ง CentOS เสร็จแล้วให้ทำการ update repository เพื่อทำการอัพเดท php ให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่
wget http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
rpm -ivh epel-release-6-8.noarch.rpm
wget http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm
rpm -Uvh remi-release-6*.rpm
yum update
yum --enablerepo=remi upgrade php-mysql php-devel php-gd php-pecl-memcache php-pspell php-snmp php-xmlrpc php-xml
3. ทำการติดตั้ง phpMyAdmin
yum install phpMyAdmin
แล้วทำการตั้ง root Password Mysql
http://192.168.1.1/trac/hosting/wiki/HowTo/ResetMysqlPassword
จากนั้นให้ทำ symlink เพื่อให้สามารถเรียกได้
cd /var/www/html/
ln -s /usr/share/phpMyAdmin
4. แก้ไข apache config
ทำการเพิ่มค่า ตามด้านล่างใน /etc/httpd/conf/httpd.conf
nano -w /etc/httpd/conf/httpd.conf

  order deny,allow
  deny from all
  allow from 203.78.98.10 203.78.96.6

และเปลี่ยนค่า AllowOverride None เป็น AllowOverride All ในส่วนของ เพื่อทำให้สามารถเรียกใช้ .htaccess ได้
/etc/rc.d/init.d/httpd restart
5. ทำการ create database โดยให้ login ไปที่ phpmyadmin แล้วทำการสร้าง database และ user สำหรับ owncloud
6. จากนั้นให้ทำการ download ตัว install owncloud stable version มาติดตั้ง โดยเข้าไปดูได้ที่ http://doc.owncloud.org/server/5.0/admin_manual/installation.html
wget https://download.owncloud.org/community/owncloud-7.0.2.tar.bz2
แล้วทำการ แตกไฟล์
tar -jxf owncloud-7.0.2.tar.bz2
chown -R apache:apache owncloud
แล้วให้เรียกหน้าเว็บทำการติดตั้ง owncloud โดยระบุรายละเอียด user database password รวมทั้งกำหนด admin password