ท่านสามารถ Reset Admin Password สำหรับ DirectAdmin ได้ 2 วิธี ดังนี้

1. Reset Admin Password สำหรับ DirectAdmin โดย Login เข้าไปที่ http://IP-ADDRESS:2222 คลิ๊ก Change Password ใส่ Password เดิม และ Password ใหม่ที่ต้องการ และ Submit

2. Reset Admin Password โดย Terminal หรือ Shell Prompt เข้าไปที่เครื่อง Server และใช้คำสั่ง passwd admin กำหนด password ที่ต้องการ

Note: ตรวจสอบ Password ได้ที่ /usr/local/directadmin/scripts/setup.txt