หลังจากได้เครื่องที่ลง CentOS7 มาแล้วให้ดำเนินการติดตั้งตามขั้นตอนดังนี้

1. Yum Update , Install nano , perl curl 

 1. yum update -y
 2. yum install perl nano curl -y

2. Disable NetworkManager

 1. nano -w /etc/sysconfig/network-scripts/.... ifcfg-eth0 and ifcfg-lo
 2. Edit file ifcfg-eth0 and ifcfg-lo
  NM_CONTROLLED=no
  ONBOOT=yes
 3. systemctl enable network.service
 4. systemctl start network.service

3.Disable SELinux

 1. nano -w /etc/selinux/config
 2. SELINUX=disabled 

4. Installation cPanel

 1. curl -o latest -L https://securedownloads.cpanel.net/latest
 2. sh latest
 3. /scripts/upcp --force
 4. https://verify.cpanel.net/app/verify
 5. ---END---

5. ทดสอบเรียกใช้งาน ผ่าน    https://<your-server-ip>:2087

 

หมายเหตุ 

Configuration WHM > Click <