1. รายละเอียดการ Suspend
 
เพื่อให้ทราบเหตุผล ขั้นตอนการปฏิบัติและการป้องกันการถูก Suspend สำหรับบริการ Linux VPS
 
2. เงื่อนไขการ Suspend
  1. ไม่ชำระค่าบริการ หรือแจ้งต่ออายุบริการ ตามระยะสัญญาที่กำหนด
  2. ทำผิดเงื่อนไขการให้บริการ

3. ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อถูก Suspend

  1. โทรเข้ามาที่ศูนย์บริการลูกค้า 0-2912-2558
  2. แจ้งปัญหาและรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
  3. กรณีค้างชำระค่าบริการให้ผู้ใช้บริการชำระค่าบริการตามที่กำหนด
  4. กรณีผิดเงื่อนไขการให้บริการ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและแจ้งให้ดำเนินการแก้ไขในเวลาที่กำหนด
  5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าผู้ใช้บริการชำระค่าบริการหรือแก้ไขส่วนทีผิดเงื่อนไขแล้ว จึงจะดำเนินการ Unsuspend

4. ข้อห้ามในการใช้บริการ

ข้อห้ามและเงื่อนไขการให้บริการ

5. การรับประกัน / คืนเงิน

  1. หากพบว่าผู้ใช้บริการทำผิดเงื่อนไขการให้บริการ ทางบริษัทจำเป็นต้องระงับการให้บริการทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ใช้บริการไม่สามารถถือเป็นเหตุแห่งการขอคืนค่าบริการได้
  2. ผู้ใช้บริการ ตกลงชำระค่าบริการล่วงหน้า ตามแผนการให้บริการที่สั่งซื้อ เป็นเวลาล่วงหน้าก่อนหมดช่วงการใช้งานในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการให้บริการ หากไม่ได้รับการชำระค่าบริการจากผู้ใช้บริการภายใน 15 วันทำการหลังจากครบกำหนดชำระ และจะทำการลบข้อมูลของผู้ใช้ทั้งหมดภายใน 30 วันทำการ หลังครบกำหนดชำระ