1. รายละเอียดบริการ

เป็นบริการ Downgrade ทรัพยากรและบริการของเครื่อง Server เช่น CPU, RAM และบริการ Manage Server Services สำหรับ Linux VPS

2. สิทธิในการร้องขอ

  • Email เจ้าของ Client Account ที่สมัครไว้กับ netway.co.th

3. ขั้นตอนการร้องขอ

ลูกค้าสามารถร้องขอบริการได้โดย

  1. ส่งเมล์มาที่ support@netway.co.th
  2. ระบุ Resource ที่ต้องการ Downgrade เช่น RAM, CPU
  3. ระบุระยะเวลาที่พร้อมดำเนินการ

   การ Downgrade จะมี Downtime ลูกค้าจำเป็นต้องระบุเวลาที่สะดวกในการดำเนินการ

4. เงื่อนไขในการส่งมอบและระยะเวลาในการดำเนินการ

  ระยะเวลาในการดำเนินการและพร้อมส่งมอบไม่เกิน 10 นาที

5. ข้อห้ามและเงื่อนไขในการร้องขอบริการ

  1. การ Downgrade ต้องร้องขอบริการผ่าน Email เจ้าของ Client Account ที่สมัครกับ netway.co.th หรือได้รับมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจหรือเจ้าของ Client Account เท่านั้น
  2. การ Downgrade ไม่สามารถลดขนาด Disk ได้
  3. ค่าบริการจะมีผลในรอบบิลถัดไปหลังการ Downgrade เสร็จสิ้น