ขั้นตอนการเพิ่ม RAM ด้วย Virtualizor มีวิธีการดังนี้
1. Login เข้า Master Server Virtualizor
2. List VM และหา VM ที่ต้องการ Ram
3. Edit VM ที่ต้องการเพิ่ม Ram
4. ไปที่ Gauranteed RAM และเพิ่ม RAM ตามที่ต้องการ (Resouce ที่ที่เพิ่มได้จะแจ้งอยู่ในวงเล็บ)
5. Reboot
6. ตรวจสอบว่า Ram ถูกต้องหรือไม่