รายละเอียดและขอบเขตการให้บริการหลังการขาย Managed Server Service

 1. บริการสอบถามข้อมูล ให้คำปรึกษา เฉพาะเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกระบุไว้ในสัญญา ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แบบ 24x7 ผ่านช่องทางในการเรียกใช้บริการ
 2. บริการตรวจสอบปัญหาเฉพาะเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกระบุไว้ในสัญญาด้วยวิธีการ Remote Access ไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกระบุไว้ในสัญญา
 3. ทำ Monitoring Service , Resource และอื่นๆ ตามที่ผู้ใช้บริการระบุไว้บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกระบุไว้ในสัญญา
 4. ทำ Incident Alert เมื่อ
  4.1 Service บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกระบุไว้ในสัญญามีความผิดปกติ เช่น Service Down
  4.2 Resource บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกระบุไว้ในสัญญาีความผิดปกติ เช่น CPU Overload, Memory High Usaged
  4.3 Software ที่ติดตั้งบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกระบุไว้ในสัญญาของลูกค้า Outdate
  4.4 เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ตรงกับ Custom Trigger ที่มีการร้องขอจากลูกค้าให้ตั้งขึ้นเพื่อทำการ Monitor      บางอย่างให้ เช่น Web Test , App Test
 5. ทำ Notification เพื่อแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการรับทราบถึง Incident Alert ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกระบุไว้ในสัญญา
 6. สร้าง Report เพื่อรายงานเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกระบุไว้ในสัญญา
 7. ลูกค้าสามารถทำการสร้าง Request ถึงทีมงานของทาง Netway ได้ผ่าน Portal ของลูกค้าได้ตลอดเวลา
 8. ลูกค้าสามารถโต้ตอบกับเจ้าหน้าที่ System Engineer ของทาง Netway ผ่านระบบ Portal ของลูกค้าได้ทันที

ทั้งนี้ในการให้บริการ Managed Server Service นั้นจะไม่รวมถึง

 1. การเข้าไปแก้ปัญหาที่ระดับ Application, Software, Coding ของลูกค้าหากเกิดปัญหากับ Application, Software, Coding ทางลูกค้าต้องติดต่อ  Vendor/Programmer ที่ลูกค้าใช้บริการเอง
 2. การเข้าไปทำหน้าที่ Support End-User ของลูกค้า
 3. การเข้าไปแก้ไข เปลี่ยนแปลง Hardware ต่าง ๆ ของลูกค้า หากเกิดปัญหากับ Hardware ทางลูกค้าต้องติดต่อ  Vendor ที่ลูกค้าใช้บริการเอง
 4. การเข้าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลง Software License ของลูกค้าหากเกิดปัญหากับ Software ทางลูกค้าต้องติดต่อ  Software Vendor ที่ลูกค้าใช้บริการเอง