รายละเอียดและขอบเขตการให้บริการหลังการขาย Managed Server Service

 1. บริการสอบถามข้อมูล ให้คำปรึกษา เฉพาะเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกระบุไว้ในสัญญา ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แบบ 24x7 ผ่านช่องทางในการเรียกใช้บริการ
 2. บริการตรวจสอบปัญหาเฉพาะเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกระบุไว้ในสัญญาด้วยวิธีการ Remote Access ไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกระบุไว้ในสัญญา
 3. ทำ Monitoring Service and Resource บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกระบุไว้ในสัญญา
 4. ทำ Incident Alert เมื่อ
  4.1 Service บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกระบุไว้ในสัญญามีความผิดปกติ เช่น Service Down
  4.2 Resource บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกระบุไว้ในสัญญาีความผิดปกติ เช่น CPU Overload, Memory High Usaged
  4.3 Software ที่ติดตั้งบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกระบุไว้ในสัญญาของลูกค้า Outdate
  4.4 เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ตรงกับ Custom Trigger ที่มีการร้องขอจากลูกค้าให้ตั้งขึ้นเพื่อทำการ Monitor      บางอย่างให้ เช่น Web Test
 5. ทำ Notification เพื่อแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการรับทราบถึง Incident Alert ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกระบุไว้ในสัญญา
 6. สร้าง Report เพื่อรายงานเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกระบุไว้ในสัญญา
 7. ลูกค้าสามารถทำการสร้าง Request ถึงทีมงานของทาง Netway ได้ผ่าน Portal ของลูกค้า
 8. ลูกค้าสามารถโต้ตอบกับเจ้าหน้าที่ของทาง Netway ผ่านระบบ Portal ของลูกค้าได้ทัน

ทั้งนี้ในการให้บริการ Managed Server Service นั้นจะไม่รวมถึง

 1. การเข้าไปแก้ปัญหาที่ระดับ Application, Software, Coding ของลูกค้า
 2. การเข้าไปทำหน้าที่ Support End-User ของลูกค้า
 3. การเข้าไปแก้ไข เปลี่ยนแปลง Hardware ต่าง ๆ ของลูกค้า
 4. การเข้าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลง Software License ของลูกค้า