การส่งมอบบริการ Managed Server Services  นั้นจะเป็นการส่งมอบผ่าน Customer and Server Onboarding Process