สามารถดำเนินการได้ตามนี้ครับ

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/backup/tutorial-backup-restore-files-windows-server