23.png

ค่าเริ่มต้นของการแสดงผลของ Resource เช่นห้องประชุม เมื่อมีคนจองห้องประชุม บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องจะเห็นการแสดงผลเป็น Busy หากต้องการแก้ไขการแสดงผลให้แสดงรายละเอียดมากขึ้น จะต้องมีการตั้งค่าดังนี้ 

1. ต้องทำการ Delegates Resource Mailbox เสียก่อนเพื่อให้มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆของ Calendar ของห้องประชุม โดยไปที่ Microsoft 365 admin center >> Resource s >> Rooms & equipment แล้วทำการเลือกห้องประชุมตามต้องการ หลังจากนั้นให้กด Show all ในส่วน Delegates

resource1.png

2. ให้ทำการคลิ๊กปุ่ม Add delegates แล้วทำการเลือกบุคคลที่ต้องการให้สิทธิ์ในการแก้ไขการแสดงผลห้องประชุม แล้วทำการบันทึก

 resource2.png        resource3.png

3. เมื่อทำการ Delegates Resource Mailbox เรียบร้อยแล้ว ให้ไปที่ OWA (Outlook Web App) ของคนที่ได้รับสิทธิ์ ที่มุมบนขวาตรงรูป Profile ให้คลิ๊กขยาย แล้วทำการคลิ๊ก Open another mailbox 

resource4.png

4. ระบุ Email Address ของห้องประชุมลงไปเพิ่มทำการเปิด mailbox ของห้องประชุม

resource5.png

5. เมื่อทำการเปิด mailbox ของห้องประชุมได้แล้ว ให้ไปที่เปิดปฏิทินของห้องประชุม ขึ้นมา หลังจากนั้นไปที่ Share แล้วทำการแก้ไขสิทธิ์การแสดงผลตามต้องการ

resource6.png

resource7.png

resource8.png