ขั้นตอนที่ลูกค้าต้องทำ (Actions for you):

1. ส่ง Email คำร้องมายัง support@netway.co.th พร้อมระบุ ชื่อ user ที่ต้องการ ลบออกพร้อมยืนยันการลบข้อมูลทั้งหมดตามข้อ 2 
2.การลบ user O365 จะทำการลบข้อมูลใน inbox รวมถึง Share point และ calendar ออกทั้งหมด

อื่นๆ (Others):

การลบ user ออกนั้น จะทำการลบข้อมูลออกจาก server ของ Microsoft ทั้งหมด