สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนขอเปิดบริการ (Pre-requisite):

กรณีต้องการ Upgrade
1.ลูกค้าสามารถ Upgrade Plan ของ O365 ได้ทันทีที่ต้องการเพียงกำหนดจำนวน user ที่ต้องการ Upgrade ซึ่งควรอยู่ภายใต้โดเมนเดียวกัน

กรณี Downgrade (จะทำได้เมื่อครบรอบต่ออายุสัญญา)
1. ลูกค้าต้องมั่นใจว่า Plan เดิมที่สูงกว่าและมีการใช้งานใน Application ที่มากกว่าจะไม่สามารถใช้ได้ ต้องทำการ Back up ข้อมูลไว้ก่อน 
2. ทำกำหนดจำนวน user ที่ต้องการ Downgrade 
3. ทำการยืนยันเมื่อครบกำหนดรอบต่ออายุสัญญา

ขั้นตอนที่ลูกค้าต้องทำ (Actions for you):
1.ยืนยันการ Upgrade หรือ Downgrade plan O365 ส่งมาที่ support@netway.co.th
2.เป็นการ Upgrade หรือ Downgrade สามารถแบ่งได้ภายในโดเมนเดียวกัน เช่น เป็น Exchage 15 users ผสมกับ Essencial 20 users

อื่นๆ (Others):

ทุก Plan ของ O365 ทั้งหมดสามารถใช้แบบผสมร่วมกันได้ ภายใต้ Domain เดียวกัน