TRA0010-min.png

Course ID: TRA0010
Course Name (TH): การใช้งาน Microsoft 365 สำหรับผู้ดูแลระบบ
Course Name (EN): Microsoft 365 for Admin


Overview:

การเริ่มต้นการใช้งาน Microsoft 365 ผู้ดูแลระบบมักจะกังวลว่าใช้งานอย่างไร จะดูแล ควบคุมหรือจัดการระบบอย่างไร ทั้งในด้านผู้ใช้งาน , Group และทรัพยากรอื่นๆ ที่ให้สามารถให้พนักงานทำงานภายใต้ Office365 ได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

การอบรมครั้งนี้จะช่วยให้ทุกท่านสามารถเป็นผู้ดูแลระบบ Office365 เบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพลิกแพลงในการใช้งานในส่วนอื่นๆ ได้เช่นกัน 


Prerequisite:

 • มีความรู้ด้าน Microsoft 365 เบื้องต้น 
 • สามารถเข้าใช้งาน Microsoft 365 ในสิทธิ์ Global Admin ได้ 

 Target:

การอบรมนี้เหมาะสำหรับ 

 • ผู้ดูแลระบบ Microsoft 365 
 • แผนก IT ขององค์กรที่สนใจใช้งาน Microsoft 365 

 

Duration:

ระยะในการอบรม 0.5 วัน (4 ชั่วโมง)

 

Frequency:

โปรดอ้างอิงจากประกาศจากบริษัทเป็นสำคัญ (ขอสงวนสิทธิ์เปิดสอนหัวข้อนี้เมื่อมีผู้สนใจมากกว่า 5 ท่านขึ้นไป)

 Course Topics:

 • รู้จักกับ Microsoft 365 Admin 
 • เรียนรู้วิธีการสร้างและจัดการ User 
 • เรียนรู้วิธีการสร้างและจัดการ Group 
 • เรียนรู้วิธีการสร้างและจัดการ Shared Mailbox 
 • เรียนรู้วิธีการสร้างและจัดการ Resource (Room&Equipment) 
 • เรียนรู้วิธีการทำ Multifactor Authentication เพื่อความปลอดภัยขององค์กร 
 • วิธีการตั้งค่า Domain เพื่อให้ใช้ Domain หลักขององค์กรได้ 
 • วิธีการตั้งค่าความปลอดภัยขององค์กรด้านเกี่ยวกับรหัสผ่าน 
 • วิธีการตรวจสอบ License ปัจจุบันที่ใช้งานได้และที่ถูกใช้ไป 
 • วิธีการตรวจสอบ Report การใช้งานของ User ในองค์กร 
 • วิธีการตรวจสอบสถานะของ Service ที่ใช้งานอยู่ ว่ามีสถานะปกติหรือไม่ 
 • วิธีการตรวจสอบและตั้งค่าสิทธิ์ของพนักงานในองค์กร 
 • วิธีการตั้งค่าการติดตามการอัพเดทใหม่ๆ จาก Message Center 
 • เรียนรู้คุณสมบัติในส่วน Exchange Admin Center  
 • วิธีการตรวจสอบ Email log  
 • วิธีการตรวจสอบ SharePoint sites ที่อยู่ในองค์กร 
 • วิธีการจำกัดพื้นที่ หรือจำกัดสิทธิ์ในส่วนของ SharePoint 
 • วิธีการตั้งค่าเรื่องการแชร์ไฟล์ในองค์กร 
 • วิธีการตั้งค่า Audit log search พร้อมกับการทำ Alert เพื่อตรวจสอบความผิดปกติของระบบ 

 

*หมายเหตุ: ลำดับของเนื้อหาและหมวดหมู่ของเนื้อหาในสไลด์การสอนอาจปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความเหมาะสมโดยแจ้งล่วงหน้าในแต่ละรอบการอบรม

 

Venues:  

อบรมออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams สามารถสื่อสารกับวิทยากรได้ตลอดการอบรม มีระบบติดตามผล และประเมินผู้เรียน พร้อมเอกสารประกอบแบบเข้มข้น

________________________________________________________________________________   


      ทีมวิทยากรของ Netway Communication ผ่านการอบรมและได้รับทั้ง Certificate พร้อมรางวัลจากเจ้าของแบรนด์ อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าคอยดูแลคุณ 24 ชม.
 

 

Line : @netway (มี @ ด้านหน้า) หรือhttp://bit.ly/line-netway
Facebook : m.me/netway.offcial

Tel : 02-055-1095
Email :  support@netway.co.th
Web Chat : https://netway.co.th/ 

#ให้เราช่วยคุณเรื่องไอที ​​#การสื่อสาร Netway  #มีครบจบที่เดียว #Office365 
#Netway Communication #NetwayTraining