download.png

Course ID: TRA0011
Course Name (TH): Calendar & Time Management
Course Name (EN): Calendar & Time Management


Overview:
การจัดการเวลาคือส่วนหนึ่งของการจัดการทรัพย์สินขององค์กร หลายองค์กรมีปัญหาในการอบรมให้พนักงานเรียนรู้ที่จะจัดการได้ดีทั้งบน Outlook ส่วนตัวและแอพพลิเคชั่นอื่นๆ ซึ่งปัจจุบัน Office 365 มีฟังก์ชั่นในการจัดการเวลามากกว่าแค่ใน Outlook โดยมีทั้ง Teams และ SharePoint Calendar ด้วย ดังนั้น การบริหารจัดการด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกคนในองค์กร

thumbnail__1___1_d.png


Prerequisite:

  • มีทักษะในการใช้งาน Microsoft Outlook 

 

Target:

การอบรมนี้เหมาะสำหรับ

  • Knowledge Worker ที่ต้องทำงานด้านเอกสาร
  • อาจารย์และนักศึกษา

 

Duration:

ระยะในการอบรม 0.5 วัน (4 ชั่วโมง)

 

Frequency:

โปรดอ้างอิงจากประกาศจากบริษัทเป็นสำคัญ (ขอสงวนสิทธิ์เปิดสอนหัวข้อนี้เมื่อมีผู้สนใจมากกว่า 5 ท่านขึ้นไป)

 

Course Topics:

  • การจัดการเวลาบน Outlook Desktop
  • การจัดการเวลาบน Outlook Web
  • การจัดการเวลาบน Outlook Mobile
  • การจัดการเวลาบน Microsoft Teams (Desktop, Web, Mobile)
  • การจัดการเวลาบน SharePoint Calendar

*หมายเหตุ: ลำดับของเนื้อหาและหมวดหมู่ของเนื้อหาในสไลด์การสอนอาจปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความเหมาะสมโดยแจ้งล่วงหน้าในแต่ละรอบการอบรม

 

Venues:

สำนักงาน Netway (www.netway.co.th/map

thumbnail__1___1_d.png