Course ID: TRA0013
Course Name (TH): การใช้งาน Office 365 สำหรับผู้ใช้งาน
Course Name (EN): Office 365 for User


Overview:

การเริ่มต้นการใช้งาน Office 365 ผู้ใช้งานทั่วไปมักจะกังวลว่าจะต้องใช้งานโดยเริ่มต้นอย่างไร ช่องทางการเข้าใช้งาน  รวมถึงการใช้งานแอพพลิเคชั่นต่างๆบน Office 365 ให้เหมาะสมกับการทำงานในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การอบรมครั้งนี้จะช่วยให้ทุกท่านสามารถใช้งาน Office 365 ร่วมกันภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

thumbnail__1___1_d.png


Prerequisite:

 • มีความเข้าใจและรู้จัก Office 365 ในระดับเบื้องต้น 

 

Target:

การอบรมนี้เหมาะสำหรับ 

 • ผู้ใช้งานทั่วไปที่สนใจใช้งาน Office 365 

 

Duration:

ระยะในการอบรม 0.5 วัน (4 ชั่วโมง)

 

Frequency:

โปรดอ้างอิงจากประกาศจากบริษัทเป็นสำคัญ

 

Course Topics:

 • เริ่มต้นการใช้งาน​

 • การจัดการบัญชีผู้ใช้​

 • การใช้งาน Email​

 • Calendar ปฏิทิน​

 • People(Contact)​

 • Document Online​

 • การใช้งาน One Drive​

 • การใช้งาน Microsoft Team​s

 • การติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office​

 • SharePoint

 

*หมายเหตุ: ลำดับของเนื้อหาและหมวดหมู่ของเนื้อหาในสไลด์การสอนอาจปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความเหมาะสมโดยแจ้งล่วงหน้าในแต่ละรอบการอบรม

 

Venues:

สำนักงาน Netway (www.netway.co.th/map

thumbnail__1___1_d.png