1. รายละเอียดบริการ

     - เป็นบริการเพื่อร้องขอการเปลี่ยนผู้ดูแล  hosting  หรือการเปลี่ยนแปลง email contact

2. สิทธิในการร้องขอ 

     -  ต้องใช้ Email Contact เป็นเจ้าของ Client Account ที่สมัครไว้กับ netway.co.th

     -  ถ้าไม่สามารถใช้ Email Contact ได้ ต้องมีหนังสือรับรองบริษัทหรือ หลักฐานยืนยันตัวตนว่าเป็นเจ้าของ Client Account ที่สมัครไว้กับ netway.co.th เช่นสำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบขับขี่ หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้

3. ขั้นตอนการร้องขอ

     -  ส่งเมล์มาที่ support@netway.co.th
     -  แจ้งความประสงค์ในการ เปลี่ยน ผู้ดูแล hosting หรือ email contact 

4. เงื่อนไขในการส่งมอบและระยะเวลาในการดำเนินการ

      - หลังได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบและพร้อมส่งมอบภายใน 1 ชั่วโมง    

5. ข้อห้ามในการใช้บริการ

      - การขอข้อมูลเปลี่ยนแปลงผู้ดูแล hosting ไม่สามารถโทรเข้ามาเพื่อร้องขอบริการได้ ต้องส่งอีเมล์เป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของ Client Account หรือผู้ที่มีหลักฐานยืนยันตัวตนว่าเป็นเจ้าของ Client Account ที่สมัครไว้กับ netway.co.th เท่านั้น