การสร้าง User Windows server

1. เข้าไปที่เมนู Administrative Tools

2. ไปที่เมนู Computer Management >> Local Users and Groups

- คลิ๊กขวาที่ Users เลือก New users 

- ดำเนินการใส่ข้อมูล User ที่ต้องการสร้าง แล้ว Create

(หลังจาก Create จะไม่มี Alert แจ้งเตือน แต่ User ดังกล่าวจะถูกสร้างขึ้นแล้ว) 

blobid0.png

3. ไปที่ user ดังกล่าวที่สร้างขึ้นแล้วคลิ๊กขวาเลือก Properties >> Dial-in เลือก Allow access แล้ว OK 

blobid1.png