1. Upload Files ประเภท Document (.doc, .xls, .pdf, .txt อื่นๆ) ใน Ticket ที่ท่านกำลังใช้งาน

2. ใช้เมาส์ลากที่ชื่อไฟล์แนบมายังข้อความบน Ticket ที่คุณใช้งาน

Screenshot_from_2017-10-02_11-58-00.png

3. ข้อมูลไฟลแนบจะปรากฏบนข้อมูลบนข้อความใน Ticket เพื่อความสะดวกต่อการส่งข้อมูล