ระบบแจ้งเตือนด้วย email ของ zendesk ไปยังเจ้าหน้าที่ (agent) หรือผู้ใช้งาน (end-user) ที่มีให้ตั้งค่าใน trigger เราสามารถจัดรูปแบบ เนื้อหาที่จะส่งไปในอีเมล์ได้โดยใช้ตัวช่วยที่เรียกว่า placeholders

ต้องการให้ส่งอีเมล์แจ้งทำอย่างไร

ในการใช้งานระบบ support อย่างเช่น Zendesk เมื่อมีผู้ใช้ติดต่อเข้ามาเช่นทาง email สิ่งที่จะต้องตั้งค่าต่อไปคือ

  • แจ้งผู้ใช้ว่าเราได้รับเรื่องของคุณไว้แล้ว
  • แจ้งผู้ใช้เมื่อเจ้าหน้าที่ตอบคำถาม หรือแก้ปัญหาให้แล้ว

ซึ่งการตั้งค่านี้เราเรียกว่าการตั้ง Trigger โดยจะจับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน ticket ตามเงื่อนไข

แจ้งผู้ใช้ว่าเราได้รับเรื่องของคุณไว้แล้ว

โดย admin เข้าไปตั้งค่าที่ zendesk -> setting -> triggers

Trigger name: Notify requester of received request

Conditions: Meet ALL of the following conditions

Actions (คือส่วนที่จะให้ trigger ทำอะไรเมื่อเข้าเงื่อนไขตาม condition ที่ตั้งไว้)

เราต้องการให้แจ้งไปยังผู้ใช้ว่าได้รับเรื่องไว้แล้วนะ

ในกล่องข้อความที่จะส่งหาผู้ใช้งาน เราสามารถที่จะแทรก placeholder ที่ zendesk เตรียมไว้ให้ โดยดูที่ View available placeholders

หรือจะเข้าไปดู placeholder ทั้งหมดที่สามารถใช้งานได้ที่ Zendesk Support placeholders reference