KB-Zedesk-reCaptcha__1_.png

เราได้ปรับปรุงระบบป้องกันความปลอดภัยให้มีความสามารถดีขึ้นอยู่เป็นประจำ และตอนนี้เราได้ปรับระบบ Captcha มาเป็น Invisible CAPTCHA เพื่อป้องกันการ spam ข้อมูลจากแบบฟอร์ม เช่น Ticket Request เป็นต้น

การปรับปรุงครั้งนี้คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่จะต้องเลือกว่า “I’m not a robot” หรือ ฉันไม่ใช่หุ่นยนต์ เป็นระบบ Captcha ที่มีความปลอดภัยทันทีโดยที่ผู้ใช้งาน ไม่จำเป็นต้องเลือกอะไรเพิ่มเติม

 

เมื่อก่อน

 

ปัจจุบัน

 

หากแบบฟอร์มของคุณยังไม่ได้เลือกเปิดใช้งาน Recaptcha เราแนะนำให้คุณเปิดใช้ทันที เพื่อป้องกัน spam ที่จะรบกวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของคุณ ให้เป็นฟอร์มที่ปลอดภัย เป็นข้อมูลที่ลูกค้า หรือผู้ใช้งานของคุณส่งคำร้องขอเข้ามาจริงๆ

 

Additional Update

 ความสามารถนี้ กำลังจะถูกเปิดให้ใช้งานได้ตาม Knowledge base Comment และ Community Post ในเร็วๆนี้ กรณีที่ต้องการเปิดใช้งานทันที (เวอร์ชั่นทดสอบ) สามารถส่งคำร้องมาที่ https://goo.gl/forms/gFtP9zcwi1Rrzo9b2