สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนขอเปิดบริการ (Pre-requisite):

กรณีต้องการ Upgrade
1.ลูกค้าสามารถ Upgrade Plan Zendesk ได้ทันทีที่ต้องการเพียงกำหนดจำนวน Agent ที่ต้องการ Upgrade ทาง Netway จะคำนวณค่าใช้จ่ายแบบ Pro-rate 

กรณี Downgrade (จะทำได้เมื่อครบรอบต่ออายุสัญญา)
1. ลูกค้าต้องมั่นใจว่า Plan เดิมที่สูงกว่าและมีการใช้งานใน Application ที่มากกว่าจะไม่สามารถใช้ได้ ต้องทำการ Back up ข้อมูลไว้ก่อน 
2. ทำกำหนดจำนวน Agent ที่ต้องการ Downgrade Plan
3. ทำการยืนยันเมื่อครบกำหนดรอบต่ออายุสัญญา

ขั้นตอนที่ลูกค้าต้องทำ (Actions for you):
1.ยืนยันการ Upgrade หรือ Downgrade plan Zendesk ส่งมาที่ support@netway.co.th

อื่นๆ (Others):

ทาง Netway ไม่ได้ทำการ Back up ข้อมูลใดๆ เนื่องจากเป็นผู้ Activate License เท่านั้น

กรณีที่ต้องการให้ Netway ช่วยดำเนินการ Implement ระบบ หรือต้องการให้ช่วยจัดการ Account สามารถซืื้อบริการ Premium Support กับทาง Netway เพิ่มเติม โดยติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมายังฝ่ายขายได้เลยค่ะ