เมื่อครบรอบต่ออายุลูกค้าสามารถทำการลด Agent ได้หรือหากทำการลด Agent ไปแล้ว ก็สามารถเพิ่ม Agent ใหม่ได้ตลอดเวลา ซึ่งทางเราจะคิดเป็น Pro-rate ไปให้

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนขอเปิดบริการ (Pre-requisite):

กรณี ต้องการลด User (จะทำได้เมื่อครบรอบต่ออายุสัญญา)
1. ทำกำหนดจำนวน Agent ที่ต้องการลด
2. ทำการยืนยันเมื่อครบกำหนดรอบต่ออายุสัญญา

ขั้นตอนที่ลูกค้าต้องทำ (Actions for you):
1.ยืนยันการชำระเงินและจำนวน Agent เมื่อครบรอบต่ออายุสัญญา ส่งมาที่ support@netway.co.th