Suspend  คือการระงับบริการชั่วคราว ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งาน Zendesk ได้

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนขอเปิดบริการ (Pre-requisite):

1.ทำการยืนยันการชำระเงินกับทาง Netway ทางอีเมล์ support@netway.co.th 

ขั้นตอนที่ลูกค้าต้องทำ (Actions for you):
1.ระบุวันที่ต้องการให้ Unsuspend
2.ทาง Netway จะแจ้งกลับหลังจากทำการ Unsuspend แล้ว

 อื่นๆ (Others):