KB-Google-Gsuite.pngGoogle ขออัปเดทแจ้งปรับราคาผลิตภัณฑ์ G Suite Basic Edition และ G Suite Business Edition เพิ่มขึ้นในราคาอย่างละ $1 USD/User/Month และ  $2 USD/User/Month ซึ่งราคาดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2562

ผลิตภัณฑ์ G Suite หรือชื่อเดิมคือ Google Apps ได้มีการพัฒนาความสมบูรณ์แบบผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่องนานกว่า 10 ปี รวมถึงได้เพิ่มบริการใหม่ๆเพื่อให้ User ใช้งานได้ง่ายและหลากหลายมากขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยที่ยังคงราคาเท่าเดิม ทาง

 

ทาง Google ได้ให้เหตุผลในการปรับราคาครั้งนี้ว่า เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น จึงจำเป็นที่จะต้องขอปรับราคาให้เหมาะสมกับคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไป โดยที่ราคา G Suite Basic Edition จากเดิมราคา $5 USD/User/Month จะปรับเป็น $6 USD/User/Month และ  G Suite Business Edition จากเดิมราคา $10 USD/user/Month จะปรับเป็น $12 USD/user/Month 

 

ส่วนในด้านของผลกระทบนั้น สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อแผนรายปี ก่อนวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2562 จะยังสามารถใช้ราคาเดิมได้จนกว่าเมื่อถึงรอบต่ออายุในครั้งถัดไป จะถูกปรับเป็นราคาใหม่ทันที่ และลูกค้าที่สั่งซื้อแผนแบบรายเดือน จะมีผลบังคับใช้ราคาใหม่ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2562 เป็นต้นไป

 

ที่มา - Google