1. รายละเอียดบริการ
 
อธิบายถึงการยกเลิกและ Terminate บริการ Linux Hosting เนื่องจากเงื่อนไขต่างๆ 
 
2. สิทธิในการร้องขอ
 • Email เจ้าของ Client Account ที่สมัครไว้กับ netway.co.th
3. เงื่อนไขในการร้องขอ
 
กรณียกเลิกเนื่องจากหมดอายุสัญญา
เป็นการยกเลิกบริการเนื่องจากระยะสัญญาสิ้นสุดลงและลูกค้าไม่ดำเนินการต่ออายุสัญญา โดยผู้ใช้บริการต้องแจ้งยกเลิกบริการก่อนที่บริการจะหมดอายุ 30 วัน เป็นลายลักษณ์อักษรทาง E-mail จาก Mail Contact เท่านั้น หากเกินระยะสัญญาจะต้องชำระค่าบริการในส่วนที่เกินอย่างน้อย 30 วัน เนื่องจากผู้ให้บริการจะถือว่าผู้ใช้บริการยังใช้งานอยู่
 
4. ขั้นตอนการร้องขอ
 1. ส่งอีเมล์ยกเลิกมาที่  support@netway.co.th
 2. แจ้งความประสงค์ว่าต้องการยกเลิกสัญญา โดยให้ระบุวันที่ที่ต้องการยกเลิกให้ชัดเจน

5. ข้อห้ามและเงื่อนไขในการยกเลิกบริการ

 1. การยกเลิกบริการต้องร้องขอบริการผ่าน Email เจ้าของ Client Account ที่สมัครกับ netway.co.th หรือได้รับมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจหรือเจ้าของ Client Account เท่านั้น
 2. การยกเลิกบริการไม่สามารถโทรเข้ามาเพื่อยกเลิกบริการได้ ต้องส่งอีเมล์เป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของ Client Account เท่านั้น
 3. กรณีครบรอบอายุสัญญา ให้ผู้มีอำนาจร้องขอ
 4. กรณียังไม่ครบรอบสัญญา ต้องแจ้งยกเลิกอย่างน้อย 30 วัน
 5. กรณีลูกค้าทำผิดเงื่อนไขการให้บริการและถูกยกเลิกจากผู้ให้บริการ จะไม่สามารถขอเงินคืนได้
 6. การยกเลิกบริการต้องแจ้งก่อนอย่างน้อย 30 วันทำการ
 7. กรณีไม่ครบอายุสัญญา ไม่สามารถร้องขอเงินคืนได้
 8. การ Refund จะคืนตามรอบที่ยังไม่ได้ใช้งาน ยกเว้นค่าบริการส่วนเกิน และค่าติดตั้ง
 9. ข้อมูลจะถูกลบอัตโนมัติ หลังยกเลิกบริการไปแล้ว 90 วัน
 10. อ่านเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ ที่นี่
6. การรับประกัน / คืนเงิน