โดยปกติเราสามารถตรวจสอบ Process การทำงานได้จาก Master Server Control Panel สำหรับ Virtualizor โดยการไปที่ Master Server Login และไปที่ Logs แต่ในบางกรณีเราไม่สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาได้จากที่นี่ จึงต้องใช้วิธีตรวจสอบ Logs ผ่าน Command Line โดยวิธีการดังกล่าวจำเป็นต้องรู้ Logs File Path ทั้ง Master Server และ Slave Server ดังนี้

Master Server Logs

#/var/virtualizor/log/virtservice  สำหรับตรวจสอบสถานะเมื่อมีการ restart service virtualizor สถานะปกติต้องเป็น Virtualizor Service running properly

#/var/virtualizor/log/addvs/{vmid}.log  สำหรับ create vm และ error เมื่อ create ไม่สำเร็จ

#/var/virtualizor/log/createtemplate.log  สำหรับ create และ convert vm เป็น template และ error เมื่อ create ไม่สำเร็จ

#/var/virtualizor/log/deletevs/{vmid}.log  สำหรับ delete vm และ error เมื่อ delete ไม่สำเร็จ

#/var/virtualizor/log/migrate/{vmid}-master.log  สำหรับ migrate vm และ error เมื่อ migrate ไม่สำเร็จ

#/var/virtualizor/log/rebuild/{vmid}.log  สำหรับ rebuild vm และ error หาก rebuild ไม่สำเร็จ

#/var/virtualizor/log/sync_config.log  สำหรับ sync config ระหว่างเครื่อง Master และ Slave(status ต้องเป็น completed ทุกเครื่อง)

Slave Server Logs

#/var/virtualizor/log/virtservice  สำหรับตรวจสอบสถานะเมื่อมีการ restart service virtualizor logs ปกติต้องเป็น Virtualizor Service running properly

#/var/virtualizor/log/virtualizor-backups.log  สำหรับ vm backup และ error

#/var/virtualizor/log/migrate/{vmid}-xxx.log  สำหรับ migrate และ error

Path อื่นๆที่จำเป็น

#/var/virtualizor/dbbackups เก็บ database backup

#/var/virtualizor/iso เก็บ template file .iso

#/var/virtualizor/kvm เก็บ template file สำหรับ kvm