CGI คืออะไร

     CGI ย่อมาจาก Common Gateway Interfaces เป็นสิ่งที่ใช้กำหนดวิธีการจัดการข้อมูลระหว่าง Web server และ Web browser ซึ่ง CGI เป็นวิธีการมาตรฐานสำหรับ Web server เพื่อที่จะส่งคำร้องขอ จากผู้ใช้ (Web server) ไปยังโปรแกรม (บน Web server) ให้โปรแกรมทำการประมวลผลข้อมูลเหล่านั้น จากนั้น Web server ก็จะรับข้อมูลส่งกลับไปให้ผู้ใช้  แต่โดยส่วนใหญ่จะให้ความหมายของ ‘CGI’ ว่าเป็นโปรแกรมที่ทำงานอยู่บน Web server เพื่อทำหน้าที่โต้ตอบ (interact) กับ web browser CGI program จะถูกสั่งให้ทำงานขณะมีการเรียกใช้งานนั้น ดังนั้นจึงทำให้มันสามารถ แสดงข้อมูลผลลัพธ์ในลักษณะของ Dynamic information ได้
 
    CGI program จำเป็นจะต้องถูกติดตั้งไว้ใน Directory เพื่อให้ Web server รู้ว่าควรจะต้อง Execute โปรแกรมแทนการแสดงข้อมูลไปยัง Browser เท่านั้น ซึ่ง Directory ที่กล่าวถึงนี้ขึ้นอยู่ภายใต้การควบคุมของ web master เพื่อเป็นการป้องกันบุคคลทั่วไปสามารถสร้าง CGI program ได้
 

ส่วนประกอบของ CGI

การสร้างนั้นจะประกอบด้วยสองส่วน คือ
1. การสร้างแบบฟอร์มการรับข้อมูลจากผู้ใช้โดยการใช้ Tag ของ HTML สำหรับการสร้างแแบฟอร์มและปุ่มควบคุมการตอบรับ (Supmit) เมื่อป้อนข้อมูลเสร็จ
2. การเขียน CGI Script เก็บไว้ที่เครื่องเซร์ฟเวอร์
 
       ชื่อ ของ CGI Script จะถูกเก็บไว้ในเอกสาร HTML ที่มีการสร้างแบบฟอร์มไว้ตามข้อ 1 ดังนั้นเมื่อผู้ใช้กดปุ่มตอบรับ CGI Script จะเริ่มทำงานโดยจะทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลจากแบบฟอร์มส่งให้กับเซอร์ฟเวอร์ เพื่อทำการประมวณผล รวมไปถึงการแสดงและสร้างผลลัพธ์ที่อยู่ในรูปแบบของ Dynamic HTML กลับไปยังเว็ปเบราเซอร์ของผู้ใช้ด้วย     
 
       การนำเอา CGI มาใช้งาน จะช่วยเพิ่มความแปลกใหม่ต่าง ๆ ลงบนหน้าเว็บเพจได้ เช่นการทำตัวนับ ที่จะเพิ่มตัวเลข เมื่อมีผู้เข้าชมเว็บเพจนั้น ตัวเลขบอกจำนวน จะเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ หรือยกตัวอย่าง การทำเป็น กระดานสนทนาหรือเว็บบอร์ด ก็จะช่วยให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ รู้สึกว่า ข้อมูลต่าง ๆ มีการอัพเดท เปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอ ๆ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับโปรแกรมหรือสคริปต์ ต่าง ๆ ที่จะทำการติดตั้งใส่เข้าไป โดยดูวิธีใช้ได้ที่ วิธีใช้งาน CGI